Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.10.2023/Pykälä 213 

 

Mäyrämäen suojelualueen laajennus

khall 16.10.2023 § 213  

544/14.03.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana tämän asian käsittelyssä toimi metsätalousinsinööri Juho Kontra klo 15.05-15.57.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Heinolan kaupunki maanomistajana esittää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), että se tekee päätöksen Mäyrämäki 2 -luonnonsuojelualueen perustamiseksi esityksensä mukaan.

Luonnonsuojelulain perustamisen edellytyksenä on, että ELY-keskus hyväksyy sen Helmi- ja Natura 2000 -ohjelmien alueeksi, jolle se myöntää 233 847 € suuruisen korvauksen.

 

Toimivalta Luonnonsuojelulain 24 § , Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §

 

Valmistelija metsätalousinsinööri Juho Kontra
puh. 0500 308 734, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Heinolan kaupunki on tehnyt 30.8.2021 sähköpostitse tiedustelun kiinteistöllä Heinolan kaupungin lahjoitusmaa (111-401-21-23) Mäyrämäen lähiympäristössä sijaitsevan alan soveltuvuudesta Helmi-elinympäristöohjelmaan ja metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO-ohjelma) sekä pysyvän luonnonsuojelualueen perustamisen ehdoista ja korvauksesta. Alue vastaa pääosin METSO-ohjelman valintakriteerejä luokissa I ja II.

 

 Liitteenä olevan suojeluesityksen nojalla Heinolan kaupungille maksettaisiin euromääräinen korvaus yksityisen suojelualueen perustamisesta nykyisen Mäyrämäen suojelualueen ympäristöön sekä sen lounais- ja luoteispuolelle. Kyseiset alueet ovat osin  metsätaloudellisesti hankalasti hyödynnettäviä maasto-olosuhteista ja puuttuvista metsätieyhteyksistä johtuen. Suojelusta maksettavassa korvauksessa huomioidaan kuitenkin suojeltavan alueen runsas puusto.

 

 Suojeluesitys ei ole ristiriidassa alueen kaavoitustilanteen kanssa. Alue on Konniveden osayleiskaavassa kokonaisuudessaan VR-aluetta (Retkeily- ja ulkoilualue). Osa esitetystä suojelualueesta kuuluu Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon.

 

 Heinolan kaupungin tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 4.5.2023 (544/14.03.01/2023) hyväksyä Hämeen ELY-keskuksen 30.3.2023 tekemän suojeluesityksen mukaisen alueen luonnonsuojelulain 24 §:n nojalla rauhoitettavaksi luonnonsuojelualueeksi Hämeen ELY-keskuksen kanssa neuvoteltavin ehdoin ja viedä asian kaupunginhallituksen päätettäväksi, kun suojeluehdoista ja -korvauksesta on neuvoteltu.

 

  Kesän ja alkusyksyn aikana Hämeen ELY-keskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa sovittiin korvauksen nostamisesta alkuperäistä esitystä 198 530 € korkeammaksi 233 847 € sekä tarkennettiin suojelualueen rajausta. Mukaan rajaukseen otettiin noin 1,4 hehtaaria maa-aluetta (venevalkama-alue ja Mäyrälammen rantaa) sekä itse Mäyrälampi. Suojelu ei estä venevalkama-alueen käyttöä venevalkamana jatkossakaan. Muutokset on huomioitu ELY-keskuksen 18.9.2023 tekemässä esityksessä, joka on esityslistan liitteenä.

 

 Uuden suojelualueen työnimenä on ollut Mäyrämäki 2, mutta kaupunginhallitus voi vaihtaa sen päätöksenteon yhteydessä. Suojeluesityksessä esitettyihin rauhoitusmääräyksiin voi tehdä muutosesityksiä päätöksenteon yhteydessä, mutta rauhoitusmääräykset eivät saa vaarantaa luonnosuojelualueen perustamisen tarkoitusta.

 

 Esityksen hyväksymisen ja Ympäristöministeriön valtuutuksen saamisen jälkeen ELY-?keskus tekee päätöksen suojelualueen perustamisesta.

Esityslistan liitteenä Hämeen ELY-keskuksen esitys 18.9.2023  luonnonsuojelualueen perustamisesta sekä asiaan liittyvä sähköposti koskien korvauksia.

Metsätalousinsinööri Juho Kontra on kokouksessa selostamassa asiaa tämän pykälän keskustelun aikana.

 

Tiedoksianto virallinen ote Hämeen ELY-keskus
 sähköposti  metsätalousinsinööri

   taloustuki@heinola.fi