Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 107


Vaalitoimikunta europarlamenttivaalit 2024

 

 

Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 Europarlamenttivaaleihin

khall 22.04.2024 § 107  

193/00.00.00.01/2024  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin ja vaalitoimikunta nimettiin ehdotuksen mukaisesti.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. asettaa vaalitoimikunnan vuoden 2024 Europarlamenttivaaleja varten ja

2. nimetä vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden varsinaisen jäsenen ja seitsemän varajäsentä, jotka nimetään siihen järjestykseen, jossa heidät tarvittaessa kutsutaan varsinaisten jäsenten sijaan.

 

Toimivalta Vaalilaki 15 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta
puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa sen mukaisesti kuin vaalilaissa säädetään, äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on määrätty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Vaalilain 15 §:n 1 mom:n 2 kohdan säännöksen mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalitoimikunnan nimeämisessä on noudatettava tasa-arvolain vaatimuksia.

 

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä europarlamenttivaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avio­liiton­omai­sis­sa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä hen­ki­löi­tä.

 

 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.10.2023 § 201 päättänyt,
että ­presidentinvaa­leis­sa 2024 laitosäänestys toteutetaan
seuraavissa lai­tok­sis­sa:

Sairaalat:
1. Heinolan perusterveydenhuollon osastot

Ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt:
1. Asumispalveluyksikkö Hopeasilta
2. Asumispalveluyksikkö Mäntylä
3. Kehitysvammaisten asumispalvelut Sahanniemi
4. Villa Ilo
5. Aurinkolinna
6. Jyränkölän Setlementti ry:n Jyränkölän palvelutalot
7. Hoivakoti Paavali
8. Hoivakoti Tähtiniemi
9. Hoivakoti Lähteenpuisto
10. Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, Torikadun palvelukeskus.

 

Päätöksen joh­dos­ta on perusteltua, että vaalitoimikuntaan valitaan vä­hin­tään seit­se­män varajäsentä äänestyksen laillisuuden ja yleisen jär­jes­tyk­sen sujuvuuden takia.

 

Valittaviksi ehdotetuilta henkilöiltä tulee kysyä suostumus valintaan.
 

Puolueiden vaaliasiamiehiä ja valtuustoryhmän puheenjohtajia on pyydetty tekemään ehdotuksia vaa­li­lau­ta­kun­tien jäseniksi ja varajäseniksi.

   

     Esityslistan liitteenä ehdotus vaalitoimikunnan kokoonpanosta.

 

Tiedoksianto virallinen ote nimetyt

 sähköposti  kaupunginlakimies

   johdon assistentti

   asiakirjahallintosihteeri

   viestintä