Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 108 

 

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2024 Europarlamenttivaaleihin

khall 22.04.2024 § 108  

193/00.00.00.01/2024  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin korjatun liitteen mukaisesti.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. asettaa kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan,

2. nimetä kuhunkin vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka nimetään siinä järjestyksessä, kun heidät tarvittaessa kutsutaan varsinaisten jäsenten sijaan ja

3. nimetä kunkin vaalilautakunnan varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi ja

4. lisäksi valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tarvittaessa äkillisissä tilanteissa täydentämään tai muuttamaan vaalilautakuntien kokoonpanoa.

 

Toimivalta Vaalilaki 8 ja 15 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta

 puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Europarlamenttivaalit toimitetaan touko-kesäkuussa 2024. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5-4.6.2024.

 

Vaalilain 8 §:n säännöksen mukaan äänestysalueena on kunta, ellei valtuusto ole jakanut kuntaa useampaan äänestysalueeseen.  Valtuusto on päättänyt, että Heinolassa on neljä äänestysaluetta.

 

Kaupunginhallitus on 2.10.2023 § 203 päättänyt, että vaa­leis­sa 2024 vaalipäivän äänestys toteutetaan seuraavissa ää­nes­tys­pai­kois­sa:

 

Nro   Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite

001   Pohjoinen  Kirkkiksen koulu Koulukuja 1

002   Läntinen  Kailas-talo  Vahlmaninkatu 2

003   Itäinen  Kaupungintalo Rauhankatu 3

004   Eteläinen  Sinilähde-talo Aholantie 8

 

Vaalilain 15 §:n 1 mom:n säännöksen mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakuntien tehtävänä on vaalipäivän äänestyksen toimittaminen ja äänten alustava laskenta.

 

Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä siinä europarlamenttivaaleissa vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Vaalilain 15 §:n 2. mom:n voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdyistä pyynnöistä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kuin kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.  Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avio­liiton­omai­sis­sa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä hen­ki­löi­tä.

 

Vaalilautakuntaa asetettaessa on otettava huomioon tasa-arvolain vaatimukset eli sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä vähintään 40 %.

 

Vaalilautakuntien varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilain 16 §:n 1 mom:n mukaan vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmejäsenisenä.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Valittaviksi ehdotetuilta henkilöiltä tulee kysyä suostumus valintaan.

Puolueiden vaaliasiamiehiä ja valtuustoryhmien puheenjohtajia on pyydetty tekemään ehdotuksia vaa­li­lau­ta­kun­tien jäseniksi ja varajäseniksi. Esityslistan liitteenä ehdotus vaalilautakuntien kokoonpanoista.

 

Tiedoksianto virallinen ote nimetyt

 sähköposti  kaupunginlakimies

   johdon assistentti

   asiakirjahallintosihteeri

   viestintä

   HR-tuki