Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.02.2024/Pykälä 29 

 

Valitus vaalivirkailijan käytöksestä Kirkkiksen koulun äänestyspaikalla su 28.1.2024

khall 09.02.2024 § 29  

720/00.00.00.01/2023  

 

 

 

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi saapuneen valituksen ja siihen annetun selvityksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi myös, että Heimo Riutta on ilmoittanut 9.2.2024 kaupunginhallitukselle ettei ole käytettävissä vaalivirkailijana  11.2.2024 vaalipäivänä.

Kaupunginhallitus päätti myös jatkotoimenpiteistä seuraavaa:

Kaupunginhallitus päätti perustaa toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää ko. luottamushenkilön epäiltyä epäasiallista käytöstä. 

Toimikuntaan nimettiin seuraavat jäsenet: Kirsi Lehtimäki, Sanna Karppinen, Henri Saari, Mika Mäentalo, ja Mikko Rautkoski.  Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan puheenjohtajana.

Toimikunnan tulee saada selvitys valmiiksi  29.2.2024 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 4.3.2024.

Heimo Riutta ei osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta klo 16.05.  Asiantuntijana asian käsittelyssä toimi kaupunginlakimies Teppo Joentausta klo 16.00-17.20. Hanna-Liisa Endén saapui kokoukseen klo 16.09.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. päättää merkitä tiedoksi saapuneen valituksen ja

2. siihen annetun selvityksen sekä

3. päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §, Kuntalaki 85 §             

Valmistelija kaupunginlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Teppo Joentausta, puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain pääperiaatteen mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu. Kuntalain 85 §:ssä säädetään kuitenkin virheellisestä menettelystä luottamustoimessa, ja tietyissä tilanteissa voidaan päättää luottamushenkilön pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta.

 

 Kuntalain 85 §:n 2 momentin mukaan, jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.

 

 Kuntalain 69 §:n mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Myös Heinolan kaupungin valtuuston hyväksymien pelisääntöjen mukaan luottamushenkilön tulee käyttäytyä asiallisesti ja toisia kunnioittaen. Pelisääntöjen mukaan valtuutettujen tulee käyttäytyä kaikissa julkisissa tilaisuuksissa

 asiallisesti, arvokkaasti ja muita kunnioittaen. Valtuuston jäsenyys velvoittaa siis myös kokousten ulkopuolellakin.

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle ja keskusvaalilautakunnan sihteerille välitettiin valitus Kirkkiksen koulun 6. luokan oppilaan huoltajiin ts. vaalikahvilan pitäjiin kohdistuneesta vaalivirkailijan uhkaavasta ja epäasiallisesta käyttäytymisestä Kirkkiksen koululla sunnuntaina 28.1.2024. Valituksessa on kuvailtu vaalivirkailijan toimintaa vaalipaikalla. Vaalikahvilan pitäjät olivat kokeneet tilanteen nöyryyttävänä ja pelänneet turvallisuutensa vuoksi. Valituksen mukaan heitä kohtaan oli käyttäydytty asiattomasti, heille oli huudettu ja tilanne oli heidän mukaansa tuntunut uhkaavalta.

 

Valitus vaalivirkailijan käytöksestä oli osoitettu keskusvaalilautakunnalle, mutta kuten yllä on tuotu esille, kuntalain 85 §:n mukaan selvitysvastuu kuuluu asiassa kaupunginhallitukselle. Keskusvaalilautakunta jää tietoiseksi asiasta, muttei varsinaisesti käsittele ko. asiaa, vaan luottamushenkilön menettelyn selvittäminen on  kaupunginhallituksen vastuulla.  

 

Kunnanhallituksella on velvollisuus vaatia selitystä ja tarvittaessa ilmoittaa asiasta valtuustolle, jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on muulla tavalla menetellyt luottamustoimessaan velvollisuuksiensa vastaisesti. Velvollisuuksien vastaisen menettelyn on liityttävä luottamustehtävän hoitoon, mutta siitä ei kuitenkaan vaadita virkarikosepäilyä. Henkilön vakava, epäasiallinen, kunnan edun vastainen käyttäytyminen on tässä tapauksessa johtanut kunnanhallituksen selvitysvelvollisuuteen. Tämä voi käynnistää kuntalain 34 §:n mukaisen eroprosessin.

 

Vaalivirkailijalle on selvityspyynnöstä johtuen varattu kohtuullinen aika vastata selvityspyyntöön. Häneltä on pyydetty kirjallista selvitystä perjantaihin 9.2.2024 klo 14.00 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee asian ennen kaupunginhallituksen kokousta toimitetun selvityksen perusteella ja päättää mahdollisista muista jatkotoimenpiteistä tai ettei asia vaadi enempiä toimenpiteitä.

Tarvittaessa kunnanhallitus voi valmistella ja viedä asian valtuuston päätettäväksi. Jos selvityksenkin jälkeen on ilmeistä, että luottamushenkilön voidaan epäillä syyllistyneen virkarikokseen tai muuten menetelleen velvollisuuksiensa vastaisesti, ei kunnanhallitus voi jättää asiaa sillensä, ellei kysymys ole kokonaisuutena arvioiden vähäisestä teosta.

 

On hyvä huomata, että kuntalain 85.3 §:ssä on luottamushenkilölle säädetty mahdollisuus myös vetäytyä itse luottamustoimen hoitamisesta. Säännös korostaa luottamushenkilön omaa vastuuta asemastaan luottamushenkilönä. Luottamushenkilön tulisi aina ensisijaisesti itse harkita, voiko hän uskottavasti toimia

luottamustehtävissään ja tarvittaessa vapaaehtoisesti vetäytyä toimistaan. Ilmoitus vetäytymisestä annetaan kunnanhallitukselle.

 

 Esityslistan liitteenä valitus vaalivirkailijan käytöksestä.

 

Tiedoksianto virallinen ote valittaja

   ko. luottamushenkilö

 sähköposti  valtuusto

   keskusvaalilautakunta