Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 63 

 

Maankäytön strateginen tavoitekartta

valt 11.12.2023 § 63  

1145/00.01.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Valtuusto hyväksyi ehdotuksen äänestysten jälkeen.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ennen tämän asian käsittelyä Koulutuskeskus Salpauksen ajankohtaiskatsauksen ajaksi klo 17.05-18.30.  Merkittiin, että valtuutettu Henri Saari saapui kokoukseen ennen tämän asian käsittelyä klo 17.06.  

Kokouksen kulku

Keskustelun kuluessa valtuutettu Bonden esitti valtuutettu Erkkilän kannattamana, että kaupunginhallituksen esitys hylätään. Hylkäysesitys oli seuraava: Heinolan kaupungin maankäyttö suunnitellaan ja päätetään valtuuston hyväksymissä kaavoitusohjelmissa ja kaavoituskatsauksissa. Siksi kaupunginhallituksen esitys hylätään.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun
kuluessa on tehty kannatettu hylkäysesitys, on
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys
toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat
kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka
kannattavat Bondenin esitystä asian hylkäämisestä äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

38 Jaa-ääntä ja
3 Ei ääntä
2 Tyhjää

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 38 vastaan 3 ja 2 tyhjää hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
               

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Maankäytön strategisen tavoitekartan 2023.

 

Toimivalta Kuntalaki 14 § 

 

Valmistelija kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen
puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Asiantuntijana kokouksessa kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen.

Esityslistan liitteenä elinvoimalautakunnan ehdotus Maankäytön strategisesta tavoitekartasta 2023. Lisäksi  liitteenä priorisointikartta 2023, tilatotietoa 2023, Heinolan strateginen yleiskaava 2035 ja palveluja lapsiperheille 2023.

 

Tiedoksianto sähköposti toimialajohtajat

  kaupunginarkkitehti

 

 

 

 

khall 27.11.2023 § 250 

 

 

 

Päätös Asiantuntijoina tämän asian käsittelyn ajan toimivat elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari ja kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen klo 15.55.-16.37.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä vs. kaupunginjohtaja Hanna Hurmola-Remmi  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maankäytön strategisen tavoitekartan.

 

Toimivalta Kuntalaki 14 § 

 

Valmistelija kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä elinvoimalautakunnan ehdotus maankäytön strategisesta tavoitekartasta.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

elvoltk 14.11.2023 § 56 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Maankäytön strategisessa tavoitekartassa siirrettiin Kouvolantien risteysalueen asemakaavan suunnittelu kaavoitushankkeiden prioriteettitasolle II.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että maankäytön strateginen tavoitekartta esitetään hyväksyttäväksi valtuustolle.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.2 § 

 

Valmistelija kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan kaupungin strategiassa 2030 on asetettu päätavoitteiksi hyvinvoinnin kasvu, uudistuva työ ja asuminen, vahva kaupunki­yhteisö sekä kestävä talous. Strategisten tavoitteiden pitkäjäntei­sessä edistämisessä keskeisiin rooleihin kuuluvat mm. kaupungin maan­käytölliset ratkaisut ja toimenpiteet; pääosin kaavahankkeet.

 

 Esimerkiksi Uudistuva työ ja asuminen -päämäärän tavoitetta muut­to­­­voiton vahvistamiseen voidaan edistää merkittävästi monipuolistu­valla ja houkuttelevalla uudella asumistarjonnalla. Heinolan monipaikkaisuutta voidaan nostaa matkailukohteiden ja yöpymistarjonnan lisäksi etenkin vakituisen asumisen laajemmalla mahdollistamisella. Keskeistä on mm. vakituisen asumisen mahdollisuuksien lisääminen Urheiluopiston keskusalueelle, jossa nykyiset kaavat ohjaavat pääosin vain matkailuun ja loma-asumiseen. Dynaamista ja uudistuvaa elinkeinoelämää tuetaan monipuolistuvalla yritystonttien saata­vuu­della.

 

 Kaupungin omien strategialinjausten lisäksi Heinolan maankäytön kehitys­tavoitteita ohjaavat strategisesti Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimus sekä sen pohjalta juuri koko sopimusalueelle hyväk­sytty Lahden kaupunkiseutusuunnitelma. MAL-sopimuksen kolme pääteemaa ovat: Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, Asuminen ja elinympäristön laatu sekä Elinvoi­mainen Lahden kaupunkiseutu. 

 

 Strategisella tasolla ja muutenkin yleispiirteisesti maankäyttöä ohjaa-via kaavoja on Heinolassa jo paljon voimassa. Maakunnallisesti mer-kittäviä alueidenkäytön ratkaisuja ohjaa Päijät-Hämeen maakunta-kaava 2014. Heinolan oma koko kaupungin alueidenkäytön ohjaus-kaava on Heinolan strateginen yleiskaava 2035. Lisäksi on voimassa useita alueidenkäytöllisiä osayleiskaavoja ja rantaosayleiskaavoja.

 

 Edellä mainituissa yleistason kaavoissa on jo tehty Heinolaan paljon aluevarauksia mm. uusille asumis- ja yritysalueille. Ne saataisiin varsinaiseen toteutusketjuun uusilla asemakaavahankkeilla. Koska yleistasoisia aluevarauksia on niin suuri määrä, on tarpeen tehdä valintoja, missä järjestyksessä nykyisiä alueita elinvoimaistetaan ja uusia alueita toteutetaan ja mitkä voivat jäädä odottamaan tarvetta.

 

 Strategisten tavoitteiden ja käytännön toteutustarpeidenkin päivitty­mistä huomioiden on siis tarpeen priorisoida lähivuosina toteutet­tavia kaavoitushankkeita. Kaupunkisuunnittelun käyttösuunitelmassa tälle vuodelle on määritelty, että ohjaavaksi työkaluksi laaditaan Heinolan maankäytön strateginen tavoitekartta.

 

 Maankäytön strateginen tavoitekartta on kaavoitusta sekä muuta kaupunkisuunnittelua ja maapoliittisia toimia ohjaava tavoiteohjelma lähivuosille. Tavoitekartalla ohjelmoidaan strategisten tavoitteiden edistämisen pohjalta maankäytön kehitysvalinnat ja tulevat keskeiset kaavoitushankkeet. Tavoitekartalla ei kuitenkaan ole oikeusvaikutuksia eikä lainvoimaista ohjausvaikutusta yleis- tai asemakaavoitukseen tai lupaprosesseihin.

 

 Tavoitekartan valmistelua varten pidettiin valtuuston työpaja 21.8.2023.

 

 Liitteenä on ehdotus maankäytön strategisesta tavoitekartasta.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Jaa  kh esitys/ Ei  valtuutettu Bondenin esitys/ Tyhjä