Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 89


 

 

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle valitukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 23.11.2022 345/2022 Vuohkallion teollisuusalueen ja ABC Heinolan hulevesiä koskeva hallintopakko

khall 17.04.2023 § 89  

291/03.06.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää yhtyä lupa- ja valvontalautakunnan vastineeseen valituksen johdosta:

Lautakunta haluaa toistaa jo aiemmassa vastineessa annetun (luvaltk 15.3.2023 § 23, käsittely alla kokousasiassa) ja lisäksi, ettei sillä ole huomautettavaa annettuihin lausuntoihin ja vastineisiin.

Lupa- ja valvontalautakunta toteaa myös, että Heinolan kaupunki on toteuttanut  Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.11.2022 (ESAVI/25407/2021) antamassa päätöksessä uhkasakon nojalla määrätyt toimenpiteet, kuten todetaan Heinolan kaupungin teknisen toimen 1.3.2023 antamassa vastineessa. Lisäksi Heinolan kaupungilla on valmistumassa Vuohkallion hulevesisuunnitelma kevään 2023 aikana.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija  vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen,
puh. 044 788 8660, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Vaasan Hallinto-oikeus on pyytänyt vastinetta valituksen johdosta. Valmistelussa viitataan alla näkyvään edelliseen valmisteluun.

 

Tiedoksianto virallinen ote Vaasan hallinto-oikeus

 

 

 

 Lupa- ja valvontalautakunnan aikaisempi käsittely

 

 

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston / Ympäristölupavastuualueen, 23.11.2022, 345/2022 päätöstä (Vuohkallion teollisuusalueen ja ABC Heinolan hulevesiä koskeva hallintopakko) tehdyn valituksen johdosta.

luvaltk 15.03.2023 § 23  

291/03.06.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Käsittelyn alussa ympäristöpäällikkö ja teknisen toimen johtaja Keijo Houhala ilmoitti olevansa viranhaltijana jäävi asian käsittelyyn (Hallintolaki 28.1 § kohta 4) ja poistui § 11 ajaksi.

 

Esittelijä vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Laitinen, Tarja

 

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta päättää lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeudelle antaa alla olevan selvityksen sekä todeta, että asiaa ei ole tuotu Maankäyttö- ja rakennuslain 103 j §:n mukaisesti ratkaistavaksi Heinolan kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle. Lupa- ja valvontalautakunta toteaa, että pääsääntöisesti hulevedet tulisi johtaa luontaisten valuma-alueiden kautta eteenpäin, eikä niitä tule keinotekoisesti johtaa esim. pumppaamalla toiselle valuma-alueelle.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.3 § 

 

Valmistelija vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen, etunimi.sukunimi@heinola.fi, puh 044 788 8660

 

Valmistelu Vaasan hallinto-oikeus varaa lupa- ja valvontalautakunnalle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine koskien Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue, 23.11.2022, 345/2022 päätöstä (Vuohkallion teollisuusalueen ja ABC Heinolan hulevesiä koskeva hallintopakko) tehtyyn valitukseen.

 

 Vastine pyydettiin lähettämään viimeistään 17.2.2023. Vastineen antamiselle pyydettiin lisäaikaa siten, että se voidaan jättää viimeistään 17.03.2023 mennessä.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 103 j §:n mukaan kunnan määräämä monijäseninen toimielin voi antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien hallinnasta.

 

 Määräysten valmistelussa ja laatimisessa noudatetaan, mitä 15 §:ssä säädetään rakennusjärjestyksen valmistelusta ja laatimisesta.

 

 Määräykset voivat koskea:

 1) hulevesien määrää, laatua, maahan imeyttämistä, viivyttämistä ja tarkkailua sekä hulevesien käsittelyä kiinteistöllä;

 2) kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämistä kunnan hulevesijärjestelmään; ja

 3) muita näihin rinnastettavia, hulevesien hallintaan liittyviä seikkoja.

 

 Heinolan kaupungissa hulevesiviranomaiseksi on määrätty 23.3. §:n mukaan lupa-ja valvontalautakunta. Asiaa ei ole kuitenkaan tuotu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti lupa- ja valvontalautakunnan ratkaistavaksi.

 

 Määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa on asiasta toisin määrätty.

 

 Alueella voimassa olevassa Laajalahti-Kouvolantie -yleiskaava, jonka mukaan alueiden kuivatus ja hulevesien käsittely ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Kaava on saanut lainvoiman 21.01.2020.

 

 Voimassa oleva asemakaava Ak/608 on vahvistunut 12.10.2007. Kaavamääräyksissä on huomioitu hulevesien käsittely siten, että suunnittelussa tulee huomioida, että paikoitus-, huolto- ja muiden piha-alueiden kuivatus ei saa aiheuttaa haittaa tien kuivatukselle tai rakenteille. Piha-alueille on laadittava erillinen kuivatussuunnitelma.

 

 Kaavoituksessa ei ole otettu enempää kantaa hulevesien käsittelyyn. Asiaa ei ole myöskään tuotu kunnan määräämän monijäseninen toimielin ratkaistavaksi, Maankäyttö-ja rakennuslain 103 j §:n mukaisesti.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 103 l §:n mukaan kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman.

 

 Suunnitelmassa esitetään tarpeen mukaan imeytysalueet, kosteikot, ojat, valumavesien reitit, putket ja pumppaamot sekä muut kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

 

 Hulevesisuunnitelma on laadittava siten, että suunnitelmassa otetaan huomioon asemakaava, katusuunnitelma ja yleisten alueiden suunnitelma ja että se täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset myös sademäärän ja rankkasateiden lisääntyessä. Suunnitelmaa laadittaessa noudatetaan, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa.

 

 Heinolan kaupunki on teettänyt hulevesien käsittely- ja johtamissuunnitelman, joka laitetaan nähtäville kevään 2023 aikana.

 

 ABC:n liikerakennukselle on myönnetty rakennuslupa 111-2007-68, 15.3.2007 § 45. Rakennuslupa on saanut lainvoiman 23.4.2007.

 

 Rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvonta on pyytänyt lausunnon Heinolan kaupungin vesihuoltolaitokselta sekä kunnallistekniseltä osastolta.

 

 Vesihuoltolaitoksen lausunto 12.3.2007 on ehdollinen "kellarikerros on padotuskorkeuden alapuolella, eikä sitä voida pumppaamatta viemäröidä". Kunnallisteknisenosaston lausunto 12.3.2007 on puoltava. Rakennusluvan hakemisen ja myöntämisen yhteydessä on rakennusvalvontaan esitetty johtopiirros, joka on päivätty 14.2.2007. Johtopiirroksen mukaan kiinteistön pinta- ja perusvedet, jätevedet sekä vesijohtoliittymät sijoittuvat kiinteistön kaakonpuoleiselle kulmalle.

 

 Hankkeen pääsuunnittelija on rakennusluvan hakijan puolesta hakenut muutosta ABC:n piha-alueen hulevesien johtamiselle. Muutosta on haettu siten, että piha-alueen hulevedet johdetaan maantien (Valtatie 4) sivuojiin. Hankeeseen ryhtyvä ja muutoksen hakija on myöhemmin kieltänyt hulevesien johtamisen omien maidensa läpi.

 

 Hämeen tiepiirin on antanut lausuntonsa 8.3.2007, joka on rakennusvalvonnassa vastaanotettu 13.3.2007. Lausunnon mukaan piha-alueen hulevedet johdetaan maantien sivuojiin niin, että vesistä ei saa aiheutua vahinkoa tai haittaa maantien rakenteille eikä kuivatukselle. Huoltoaseman pitäjä on velvollinen kustannuksellaan suorittamaan sellaiset uoman (tien sivuojan) suurentamis- ja kunnostustoimet, jotka johtuvat kysymyksessä olevien vesien johtamisesta. Sama koskee myös ojarumpujen suurentamista ynnä muita vastaavia seikkoja.

 

 Vesihuoltolaitokselle esitetty LVI-asemapiirros, joka on päivätty 31.1.2007 ja vesihuoltolaitoksella vastaanotettu 28.5.2007. LVI-asemapiirustuksessa ABC:n hulevedet on osoitettu johdettavaksi moottoritien suuntaan, kiinteistön lännen puoleiselle sivulle. ABC:n piha-alueen hulevesien johtaminen on myös näin toteutettu, pois lukien polttoainekentän hulevesien käsittely. ABC:n hulevesien johtaminen on myös hyväksytty Hämeen tiepiirin toimesta siten, että piha-alueelta ne johtuvat lopulta maantien ojaan, josta ne imeytyvät tai kulkeutuvat eteenpäin luontaisen valuma-alueen suuntaisesti Haukilammen suuntaan.

 

 Haukilammen kautta kulkevien hulevesien laaduksi on määrätty talousvedeksi kelpaava vesi. Kaikkien on täytynyt tietää, että parkkipaikoilta ja teollisuusalueelta tulevat hulevedet eivät täytä talousveden laatuvaatimuksia. Sopimus Heinolan kaupungin ja maanomistajan välille on tehty 01.10.1996, jossa hulevesiä voidaan ohjata Haukilammen valtaojaan Vuohkallion teollisuusalueelta. Vuohkallion alueen hulevesien johtaminen Haukilammen suuntaan oli saanut jatkua noin 25 vuotta eikä sitä ole sinä aikana kyseenalaistettu mm. veden määrän tai laadun takia.

 Viranomaisten tiedossa ei ole, että onko mm. veden laadun tarkkailua suoritettu pidemmältä aikajaksolta tai lainkaan.

 

 Hule- ja pintavedet kulkevat yleensä luontaisen valuma-alueen suuntaan. Uusimman hulevesisuunnitelman mukaan luontainen valuma-alue ja vesien johtamisen suunta on Vuohkallion alueelta juuri Haukilammen suuntaan. Samalta valuma-alueelta tulevat myös Valtatie 4:tä tulevat hulevedet valtatien ojiin, josta ne myös valuvat Haukilammen suuntaa. Laadultaan ne ovat vähintääkin samoja kuin ABC:n pihasta tulevat hulevedet.

 ABC:n parkkipaikkojen hulevesien johtaminen on sallittu jo vuodesta 2008 lähtien. Kuitenkin 15 vuotta myöhemmin hulevesien johtaminen kyseenalaistetaan mm. laatuun vedoten. Kun on tiedossa ollut, että Vuohkallion teollisuusalueelta ei tule kuitenkaan talousveden laatuista vettä, eikä asiaan ole sen enempää seurattu ja veden laatua tutkittu, niin voidaanko katsoa, että hulevesien laatu ja niiden  johtaminen Haukilammen kautta on myös hiljaisesti hyväksytty.

 Jatkossa on sovittu, että hulevesien laatua ja määrää aletaan tarkkailla säännöllisillä näytteiden otolla.