Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 122 

 

Lausunto koskien saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmää Lahden seudun jätelautakunnan alueella

khall 13.05.2024 § 122  

1059/14.05.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Keskustelun kuluessa jäsen Ruuth teki vastaesityksen, joka kuitekin raukesi kannattamattomana. Vastaesitys oli teknisessä lautakunnassa esitetyn vastaesityksen mukainen eli seuraava:

Vastaesitys edellytykseen 1 Alueella on tarjolla markkinaehtoisia jätteenkuljetuspalveluja tasapuolisesti kaikille tarvitsijoille.

Vastaesitys edellytykseen 2 Kiinteistön omistajien hoitamana kilpailutus pitää prosessin kehityksessä ja alalla useita toimijoita, jotka kehittävät toimintaa jatkuvasti yhteiseksi hyväksi.

Vastaesitys edellytykseen 3 Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän toiminnassa ei ole havaittu ongelmia ja se tukee alueellista yritystoimintaa.

Viranhaltijoita ei kiinteistön haltijan järjestämä lieteen- tai jätteen keräys työllistä tai vaikuta muutenkaan erilailla kuin keskitettykään järjestäminen.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää yhtyä teknisen lautakunnan lausuntoon jätelain 37 §:n edellytysten täyttymisestä Heinolan saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksesta:

Edellytys 1: Alueella on tarjolla yksityisiä jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

- Alueella on tarjolla markkinaehtoisia jätteenkuljetuspalveluja, mutta palvelujen hinnoittelun osalta ei ole varmuuttaa yhdenvertaisuuden toteutumisesta.

Edellytys 2: Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

- Jätehuollon toimivuuden kehittäminen tarkoittaisi, että alueen jätteenkuljetus muodostaisi yhtenäisen kokonaisuuden. Tällä hetkellä näin ei tapahdu, joka saattaa osaltaan ilmentyä lietteen toimitusten puutteellisuutena. Lietteistä vain noin puolet pystytään asiakirjojen mukaan todentamaan tulleeksi jätevedenpuhdistamolle.

Edellytys 3: Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

- Alueen yhdenmukaisen keräysjärjestelmän etuja ovat vaivattomuus, yhdenvertainen hinnoittelu, tyhjennysvälit ovat valmiiksi miettittyjä ja ympäristönäkökulmat toteutuvat varmemmin. Hajanainen jätteenkuljetusjärjestelmä aiheuttaa enemmän valvontatarvetta.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija rakennuspäällikkö Ari Matteinen
puh. 050 049 7251, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Esityslistan liitteenä Ote Lahden seudun jätelautakunta 18.4.2024 § 9 Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelu, Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmätarkastelu, Saostus- ja umpisäiliölietteen ympäristövaikutusten arviointi, Viemäriverkostoalue ja Lietteenkuljetuksen tilanneet asutut kiinteistöt.

 

Tiedoksianto virallinen ote tiia.yrjola@lahti.fi

 sähköposti  rakennuspäällikkö

 

 

 

tekltk 02.05.2024 § 35 

 

 

 

 

 

Päätös Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Kokouksen kulku:

Keskustelun kuluessa jäsen Jaakkola esitti jäsen Saittakarin ja Tähkäsen kannattamana vastaesityksen:

Vastaesitys edellytykseen 1 Alueella on tarjolla markkinaehtoisia jätteenkuljetuspalveluja tasapuolisesti kaikille tarvitsijoille.

Vastaesitys edellytykseen 2 Kiinteistön omistajien hoitamana kilpailutus pitää prosessin kehityksessä ja alalla useita toimijoita, jotka kehittävät toimintaa jatkuvasti yhteiseksi hyväksi.

Vastaesitys edellytykseen 3 Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän toiminnassa ei ole havaittu ongelmia ja se tukee alueellista yritystoimintaa.

Viranhaltijoita ei kiinteistön haltijan järjestämä lieteen- tai jätteen keräys työllistä tai vaikuta muutenkaan erilailla kuin keskitettykään järjestäminen.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan CloudMeetingillä. Äänestyksessä ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Jaakkolan tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
4 Jaa-ääntä (Lehmusvuori, Pynnönen, Salonen ja Kallio) ja
4 Ei-ääntä (Anttila, Tähkänen, Jaakkola ja Saittakari) ja
1 Tyhjää ääntä (Vainio)

Puheenjohtaja totesi lupa- ja valvontalautakunnan äänin 4 vastaan 4, puheenjohtajan äänen ratkaistessa, hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen asiassa. 

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo


 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää lausua jätelain 37 §:n edellytysten täyttymisestä Heinolan saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksesta seuraavaa:

Edellytys 1: Alueella on tarjolla yksityisiä jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

- Alueella on tarjolla markkinaehtoisia jätteenkuljetuspalveluja, mutta palvelujen hinnoittelun osalta ei ole varmuuttaa yhdenvertaisuuden toteutumisesta.

Edellytys 2: Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

- Jätehuollon toimivuuden kehittäminen tarkoittaisi, että alueen jätteenkuljetus muodostaisi yhtenäisen kokonaisuuden. Tällä hetkellä näin ei tapahdu, joka saattaa osaltaan ilmentyä lietteen toimitusten puutteellisuutena. Lietteistä vain noin puolet pystytään asiakirjojen mukaan todentamaan tulleeksi jätevedenpuhdistamolle.

Edellytys 3: Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

- Alueen yhdenmukaisen keräysjärjestelmän etuja ovat vaivattomuus, yhdenvertainen hinnoittelu, tyhjennysvälit ovat valmiiksi miettittyjä ja ympäristönäkökulmat toteutuvat varmemmin. Hajanainen jätteenkuljetusjärjestelmä aiheuttaa enemmän valvontatarvetta.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.4 

 

Valmistelija rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh. 050 049 7251, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Tarkastelussa on ensisijaisesti alueella tarjolla olevien yksityisten jätteenkuljetuspalvelujen kattavuus, luotettavuus ja ehdot, jotka tulee olla kohtuullisia ja syrjimättömiä eri kiinteistöille. Samalla kiinnitetään erityistä huomiota kuljetuksen vaikutuksiin jätehuollon toimivuuteen kokonaisuutena.

 

Tässä arvioinnissa otetaan huomioon koko jätehuoltoketjun toimivuus, erityisesti nykyisen lietteenkuljetusjärjestelmän ympäristövaikutukset ja niiden vaikutukset jätevedenpuhdistamoihin sekä ravinteiden päätyminen ympäristöön.

 

Arvioidaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Kunnan järjestämälle lietteenkuljetukselle annettujen perustelujen osalta korostetaan kuljetuksen vaivattomuutta asukkaille, kuljetusyritysympäristön monipuolisuutta ja kilpailutuksen vaikutusta yritysmäärään ja urakkasopimuksiin.

 

Lisäksi käsitellään nykyisen kuljetusjärjestelmän puutteiden vaikutuksia viranomaisten toimintaan ja kykyyn valvoa ja seurata lietteenkuljetusta. Yhteenvetona mainitut seikat ovat olennaisia kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten arvioinnissa Lahden seudulla, ja niiden huomioiminen on keskeistä jätehuollon toimivuuden, ympäristövaikutusten ja alueen sidosryhmien hyvinvoinnin kannalta.

 

Liittyen saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmätarkasteluun Lahden seudun jätehuoltoviranomainen on pyytänyt kunnilta ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, alueen ELY-keskuksilta ja Salpakierto Oy:ltä lausuntoa jätelain mukaisten edellytysten täyttymisestä (JL 37 §). Lisäksi kuljetusjärjestelmäselvitys asetetaan julkisesti nähtäville. Jätelautakunta päättää kuljetusjärjestelmästä myöhemmin lausunto- ja kuulemiskierroksen jälkeen.

 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus tulee järjestää ensisijaisesti kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Jos jätelain 37§ 1 momentin ehdot täyttyvät, jätteenkuljetus voidaan järjestää kiinteistön haltijan kilpailuttamana.

 

Kuljetusjärjestelmäselvityksen mukaan jätelain 37 § 1 momentin ehdot kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle eivät

täyty. Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa, Kärkölässä, Orimattilassa, Myrskylässä, Padasjoella ja Pukkilassa tulee siirtyä kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen. Salpakierto Oy:n kilpailuttamat kuljetukset voivat alkaa aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksenteosta.

 

Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksista päättäminen

 

Kuljetusjärjestelmäselvitys ja -päätös koskee koko Lahden seudun jätelautakunnan alueen saostus- ja umpisäiliöihin sekä pienpuhdistamoiden lietesäiliöihin kertyvän asumisessa syntyvän ja muun kunnan vastuulle kuuluvan lietteen tyhjennyksiä ja kuljetuksia.

 

Kaikkien seuraavien jätelain edellytysten tulee täyttyä kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa:

 

  1. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, ja
  2. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja
  3. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

 

Asiaa koskeva aiempi päätöksenteko

 

Lahden seudun jätelautakunnan alueella ei ole lainvoimaista päätöstä jätteenkuljetuksesta. Päätös olisi jätelain mukaan tullut tehdä 1.5.2013 mennessä.

 

Jätelautakunta päätti päätösesityksistä poiketen 16.5.2018 siirtyä kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Hallinto-oikeus palautti asian uudelleen käsiteltäväksi 27.9.2019, koska edellytykset kiinteistöhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle eivät täyttyneet.

 

Kuljetusjärjestelmätarkastelun perusteella hallinto-oikeuden perustelut ovat edelleen voimassa ja sellaisia muutoksia ei ole tapahtunut, jonka vuoksi kiinteistöhaltijan järjestämä jätteenkuljetus olisi lainmukainen.

 

Kunnan järjestämään kuljetukseen siirtyminen

 

Alustavasti tyhjennyskohdetietojen keräys ja kuljetusten suunnittelu ajoittuisi vuosille 2025-2027, kuljetusten kilpailutus tehtäisiin vuonna 2028. Ensimmäiset kuljetukset käynnistyisivät 2029 ja loput porrastetusti 2030- 2031 riippuen urakka-alueiden määrästä. Lietteenkuljetuksessa järjestetään 24/7 päivystys. Kilpailutuksessa mahdollistetaan kaiken kokoisten kuljetusyritysten osallistuminen.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

 

Tiedoksianto sähköposti  rakennuspäällikkö

   hallinto- ja kehitysjohtaja