Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 227


Muutosohjelma toimeenpanosuunnitelma

 

 

Muutosohjelman toimeenpano

khall 06.11.2023 § 227  

128/02.08.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä muutosohjelman toimeenpanosuunnitelman liitteen mukaisesti.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, puh. 0400 862 977, hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio on muuttunut hyvinvointialueuudistuksen myötä, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Tällä on ollut myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Myös TE2024-uudistus sekä seutuyhteistyön organisoituminen tulevat vaikuttamaan jatkossa merkittävästi toimintaan ja talouteen. Näiden lisäksi muut toimintaympäristön nopeat muutokset vaikuttavat siihen, että kaupungin poliittista ja operatiivista johtamisjärjestelmää, organisaatiota sekä tapoja järjestää toiminta, todettiin tarpeelliseksi tarkastella uudestaan taloudelliset reunaehdot huomioiden.
 

Heinolan kaupungin valtuusto hyväksyi muutosohjelman kokouksessaan 12.6.2023 § 33. Muutosohjelma-asiakirja sisältää neljä kärkiteemaa:


1. Sujuva johtaminen ja selkeä kaupunkiorganisaatio

2. Tasapainoinen ja kestävä talous

3. Hyvät palvelut ja tehokkaat toimintatavat

4. Tyytyväinen henkilöstö ja hyvä johtaminen.

 

Muutosohjelman raportti sisältää sekä johtamisjärjestelmään, organisointiin että talouteen liittyviä muutosehdotuksia.

 

Valtuusto hyväksyi päätöksessään muutosohjelman ja sen sisältämät keskeiset periaatteet ja edellytti, että talouden ja toiminnan suunnittelu tehdään niiden mukaisesti. Muutosohjelman taloudelliset reunaehdot ovat olleet vuoden 2024 talousarvion laadinnan pohjana ja talousarvio käsitellään 20.11.2023 valtuuston kokouksessa. Lisäksi erillinen selvitys laaditaan rahoitustilanteesta vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

 

Valtuusto hyväksyi myös, että organisointiin liittyvät muutokset tulevat voimaan vuoden 2025 alusta alkaen ja sitä määrittelevä hallintosääntö tuodaan päätettäväksi viimeistään keväällä 2024. Valtuusto päätti kaupungin johtamisjärjestelmästä ja toiminnallisesta organisaatiosta seuraavaa:

- kaupunginhallituksessa ja sen alaisissa lautakunnissa on 9 jäsentä, paitsi lupa- ja valvontalautakunnassa 7 jäsentä ja mikäli jokin lautakunta toimii seudullisena, päätetään sen koosta erikseen

 

- kaupungin toiminnallinen organisaatio jakautuu kolmeen toimialaan: Hyvinvointi, Kaupunkiympäristö ja Yhteiset palvelut.

 

Toimeenpanon toteutuksen suunnitelma

 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä on laatinut valmistelujen pohjalta esityslistan liitteenä olevan alustavan aikataulun ja suunnitelman toimeenpanon toteuttamiseksi. Valmistelu on tehty muutosohjelmasuunnitelmassa hyväksyttyjen valtuuston linjausten mukaisesti. Valmisteluprosessi sisältää lisäksi mm. esihenkilöille toteutettavan kyselyn ja työpajan, uusien toimialojen tehtävien ja palvelualuerakenteiden määrittelyä sekä uuden rakenteen mukaisten laskentatunnisteiden määrittelyn.

 

Alustavan aikataulun mukaan uuden johtamisjärjestelmän mukainen hallintosääntö tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi 18.3.2024. Hallintosäännön hyväksymisen jälkeen määritellään uuden organisaation toimialoittaiset palvelualuerakenteet ja vastuuhenkilöt. Tavoitteena on, että jokaisella kaupungin työntekijällä on ennen kesää 2024 selvillä uuden johtamisjärjestelmän mukainen palvelualue, oma esihenkilö ja keskeiset tehtävät.

 

Tavoitteellinen aikataulu edellyttää valmistelun vastuuttamista. Kaupunginjohtaja vastaa asemavaltansa puolesta koko suunnitelman yhteensovittamisesta ja esittelystä päätöksentekoon. Lisäksi valtuuston linjaamille kokonaisuuksille on tarkoituksenmukaista nimetä vastuuvalmistelijat, jotka osaltaan vastaavat, että kokonaisuus saadaan esitetyssä aikataulussa valmistelluksi.

 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä toimii viranhaltijavalmistelun ohjausryhmänä ja kaupunginhallitusta tiedotetaan säännöllisesti valmistelun etenemisestä ennen kuin asiat tulevat päätöksentekoon. Lisäksi valtuustolle pidetään infojen lisäksi aiheesta helmikuussa oma seminaari.

 

Tiedoksianto sähköposti nimetyt