Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 45


Vaalilautakunnat eduskuntavaalit 2023

 

 

Vaalilautakuntien asettaminen eduskuntavaalia 2023 varten

khall 20.02.2023 § 45  

86/00.00.00.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. asettaa kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan,

2. nimetä kuhunkin vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka nimetään siinä järjestyksessä, kun heidät tarvittaessa kutsutaan varsinaisten jäsenten sijaan ja

3. nimetä kunkin vaalilautakunnan varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi ja

4. lisäksi valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tarvittaessa äkillisissä tilanteissa täydentämään tai muuttamaan vaalilautakuntien kokoonpanoa.

 

Toimivalta Vaalilaki 15 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta

 puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2023. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023.

 

Vaalilain 8 §:n säännöksen mukaan äänestysalueena on kunta, ellei valtuusto ole jakanut kuntaa useampaan äänestysalueeseen.  Valtuusto on päättänyt, että Heinolassa on kuusi äänestysaluetta.

 

Kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 237 päättänyt, että eduskuntavaa­leis­sa 2023 vaalipäivän äänestys toteutetaan seuraavissa ää­nes­tys­pai­kois­sa:

 

 1. Kaupungintalon aula

 2. Kirkonkylän koulu

 3. Koulutuskeskus Salpaus

 4. Tommola-talo

 5. Jyrängön koulu

 6. Sinilähde-talo

 

 

 

Vaalilain 15 §:n 1 mom:n säännöksen mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakuntien tehtävänä on vaalipäivän äänestyksen toimittaminen ja äänten alustava laskenta.

 

Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Vaalilain 15 §:n 2.mom:n voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdyistä pyynnöistä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kuin kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

 

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuunottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva eduskuntavaalien ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.

 

Vaalilautakuntaa asetettaessa on otettava huomioon tasa-arvolain vaatimukset eli sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä vähintään 40 %.

 

Vaalilautakuntien varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilain 16 §:n 1 mom:n mukaan vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmejäsenisenä.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Valittaviksi ehdotetuilta henkilöiltä tulee kysyä suostumus valintaan.

Puolueiden vaaliasiamiehiä ja valtuustoryhmien puheenjohtajia on pyydetty tekemään ehdotuksia vaa­li­lau­ta­kun­tien jäseniksi ja varajäseniksi. Esityslistan liitteenä ehdotus vaalilautakuntien kokoonpanoista.

 

Tiedoksianto virallinen ote nimetyt

 sähköposti  kaupunginlakimies

   johdon assistentti

   asiakirjahallintosihteeri

   viestintä

   HR