Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 202 

 

Lausunto Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jätelain 37 §:n mukaisten ehtojen täyttämisestä

khall 14.11.2022 § 202  

1518/14.06.00/2021  

 

 

 

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotukset asiaa koskien.

Keskustelun kuluessa jäsen Karppinen esitti jäsen Heinon kannattamana vastaesityksen kohtaan yksi, että ehdotusta ei hyväksytä vaan, että kaupunginhallitus esittää kantanaan, että heinolalaiset saavat jatkossakin itse valita palvelun tarjoajansa, eikä jätteenkuljetusta siirretä monopolin omistamaksi, vaan Heinolassa jatketaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen mallilla, joka on lainmukainen malli. Lisäksi, että päätösesityksen liitteenä oleva lausunto lähetetään uudelleen käsittelyyn vastaamaan tämän muutosesityksen henkeä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun
kuluessa on tehty kannatettu vastaesitys, on
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys
toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat
kaupunginjohtajan esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka
kannattavat jäsen Karppisen tekemää esitystä äänestävät Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin

5 Jaa-ääntä ja
4 Ei ääntä

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 5  vastaan 4  hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Teknisen toimen johtaja, ympäristöpäällikkö oto Keijo Houhala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.35.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. antaa Lahden seudun jätelautakunnalle liitteenä olevan lausunnon kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jätelain 37 §:n mukaisten ehtojen täyttämisestä,

2. kaupungin kantana on, että Heinolan kuin koko maakunnan alueella tulee siirtyä kuntien järjestämään jätteenkuljetuksiin ja

3. evästää, että kaupungin edustajien tulee toimia kokouksessa kaupunginhallituksen päätöksen tahdon mukaisesti.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, puh. 0500 918 597 ja rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh. 0500 497 251, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Lahden seudun jätehuoltoviranomainen aloittaa kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmätarkastelun. Jätehuoltoviranomainen pyytää lausuntoa jätelain 37 §:n 1 mom kohtien 1-3 mukaisten edellytysten täyttymisestä.

 

 Heinolan kaupungin alueella on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus sekalaisessa yhdyskuntajätteessä pois lukien Heinolan haja-asutusalue. Jätelautakunta on päättänyt 2014 ja 2017 siirtyä kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Viimeisin päätös palautui uudelleen käsiteltäväksi 27.9.2019 hallinto-oikeudesta. Biojätteen kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi 19.7.2023-1.7.2024 ja lasin, metallin, kartongin sekä muovin kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi 1.7.2023. Muutos perustuu jätelakiin.

 

Kuljetusjärjestelmätarkastelu koskee vain sekalaista yhdyskuntajätettä eli seka- ja energiajätettä. Jätelain edellytykset on todettu jätelain 37 §:ssä. Kunta voi päättää, että sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteenkuljettajan kanssa, jos jätelain 37 § edellytykset täyttyvät.

 

Jätelain 37 § mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä niin, että

 

  1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. (25 § 2 mom)
  2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle
  3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

 

Esityslistan liitteenä seka- ja energiajätteen kuljetusjärjestelmäselvitys sekä ote Lahden seudun jätelautakunnan pöytäkirjasta 29.9.2022 § 28 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelu.

 

Tiedoksianto virallinen ote kirjaamo@lahti.fi
   jatehuoltoviranomainen@lahti.fi

 sähköposti  Jarmo Ruuth, Sami Saarinen 

 

Äänestystiedot
 Jaa kj pohjaesitys / Ei  Karppinen vastaesitys / Tyhjä