Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 54 

 

Talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026, koko kaupunki

valt 20.11.2023 § 54  

749/02.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Valtuusto päätti

1.  hyväksyä liitteen mukaisen ehdotuksen Heinolan kaupungin vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi ja

2. edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti toimialojen talousarvioiden tai laajemmin kaupungin talousarvion sisältä. 

Talousarviokirjaan tehdään kokouksen kuluessa todettujen ja valtuuston hyväksymien korjaustarpeiden mukaiset tekniset korjaukset.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Kekkonen teki seuraavan palautusesityksen: muutetaan talousarvioesitystä siten, että talousarvio hyväksytään ylijäämäisenä. Esitys raukesi kannattamattomana.

Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 18.32-18.51.

Asian käsittelyn jälkeen valtuutettu Bonden päätti jättää toimenpidealoitteen.  Valtuutettu Tähkänen kannatti ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehtimäki ja valtuutettu Saari vastustivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun
kuluessa on tehty kannatettu esitys toimenpidealoitteesta, on
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys
toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat toimenpidealoitteen hyväksymistä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat toimenpidealoitteen hylkäämistä äänestävät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

13 Jaa-ääntä ja
30 Ei ääntä

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 13 vastaan 30 hylänneen toimenpidealoitetta koskevan esityksen. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Valtuutettu Bonden ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen toimenpidealoitteen hylkäämistä koskien. Eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se:

1.  hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen Heinolan kaupungin vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi ja

2. edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti toimialojen talousarvioiden tai laajemmin kaupungin talousarvion sisältä.

 

Toimivalta Kuntalaki 14 § ja 110 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Liitteenä talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026.

 

Tiedoksianto sähköposti  lautakunnat

   toimialajohtajat

   taloustuki

   viestintä, verkkosivut

 

 

khall 13.11.2023 § 243 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus 

 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se:

1.  hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen Heinolan kaupungin vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi ja

2. edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti toimialojen talousarvioiden tai laajemmin kaupungin talousarvion sisältä.

 

Toimivalta  Kuntalaki 39 § ja 110 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §             

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 6.11.2022. Talousarviokirjaan on tämän jälkeen tehty teknisiä korjauksia, itse esitykseen ei ole tehty muutoksia.

 

 Talousarvioesitys on n. 242 t euroa alijäämäinen.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

khall 06.11.2023 § 234 

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Toimialajohtajat osallistuivat tämän asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta klo 16.38.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää aloittaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman käsittelyn valmistellun esityksen pohjalta ja merkitsee esitykset tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää jatkaa talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 13.11.2023.

 

Toimivalta Kuntalaki 39 § ja 110 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §             

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain 110 § mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi."

 

 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon taseeseen kertyneet ylijäämät.

 

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

 

 

Talousarvion käyttötalousosassa on toimialoittain esitetty valtuuston päätettäväksi määrärahat ja tuloarviot (nettositovuus) sekä toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio sisältää myös tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Lisäksi on esitetty taseyksiköiden erillislaskelmat sekä konserniyhteisö Heinolan Vuokra-asunnot Oy:lle esitettävät tavoitteet.

 

Talousarviovalmistelua ja taloustilannetta on käsitelty valtuustoseminaareissa 16.5.2023 sekä 18.-20.9.2023. Kaupunginhallitus on antanut 5.6.2023 § 128 ohjeet talousarvion laadintaan.

 

Talousarvioesityksen mukainen tulos vuodelle 2024 on 242 t euroa alijäämäinen.

 

Heinolan kaupungin toimintamenojen arvioidaan olevan vuonna 2024 yhteensä noin 69,3 milj. euroa ja nettomenojen (toimintakate) yhteensä n. 42,4 milj. euroa. Nettomenot pienentyvät hieman kuluvan vuoden talousarvioon nähden.

 

Talousarvioesityksen veroprosentit ovat valtuuston 9.10.2023 korotuspäätösten mukaiset. Kunnallisveroa arvioidaan vuonna 2024 kertyvän yhteensä n. 29,9 milj. euroa. Kunnallisveroprosentti vuodelle 2024 on 8,2. Valtuusto päätti kokouksessaan myös kiinteistöveroprosenttien korotuksista, jotka kasvattavat kiinteistöverotuloja n. 1,8 milj. euroa vuonna 2024. Kiinteistöveron tuottoarvio vuodelle 2024 on yhteensä n. 8,4 milj. euroa. Verotuloarvio kokonaisuudessaan vuodelle 2024 on yhteensä n. 41,3 milj. euroa.

 

Valtionosuuksien taso laskee edelleen vuodesta 2023 n. 21,7 % eli n. 2,6 milj. euroa. Valtionosuudet ovat vuonna 2024 arviolta n. 9,2 milj. euroa. 

 

Rahoitustuotot ja -kulut on haastavasta markkinatilanteesta ja korkokustannusten tuplaantumisesta johtuen arvioitu vain 0,5 milj. euroksi. Korkokulujen arvioidaan kasvavan n. 1,2 milj. euroa.

 

Vuoden 2024 talousarvion vuosikate on n. 8,6 milj. euroa eikä riitä kattamaan 9,3 milj. euron poistoja.

 

Investoinnit vuonna 2024 ovat edellisiä vuosia hieman alhaisemmalla tasolla, yhteensä noin 10,6 milj. euroa. Suurimmat investoinnit vuonna 2024 ovat Prisman kiertoliittymä 2,5 milj. euroa, Mustikkahaankatu 1 milj. euroa, Kaivokadun saneeraus 1 milj. euroa, vesilaitoksen verkostosaneeraukset 0,75 milj. euroa ja katujen ensi- ja uudelleen päällystykset 0,4 milj. euroa. Vuonna 2023 tulorahoituksella pystytään kattamaan investoinneista n. 80,7 %:a, joten osa investoinneista joudutaan kattamaan vieraalla pääomalla.

 

Vierasta pääomaa tarvitaan investointien rahoittamisen lisäksi lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2024 lainoja lyhennetään n. 13,4 milj. euroa ja pitkäaikaista lainaa nostetaan n. 17 milj. euroa. Todennäköisesti myös lyhytaikaista lainaa tarvitaan vuoden 2024 aikana. Asukaskohtaisen lainakannan arvioidaan olevan n. 6 848 euroa.

 

Esityslistan liitteenä talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026.

 

Asiantuntijoina tämän asian käsittelyn ajan ovat toimialajohtajat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Jaa toimenpidealoite hyväksytään/ Ei toimenpidealoitetta ei hyväksytä / Tyhjä