Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 17.11.2022/Pykälä 37


 

 

Sidonnaisuusilmoitusten vastaanottaminen, tarkastaminen, valvominen ja tietojen vieminen rekisteriin

tarkltk 17.11.2022 § 37  

819/00.03.01/2022  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää, että

1. sidonnaisuusilmoitukset pyydetään joka vuosi syksyisin,

2. luottamushenkilöille muistutetaan ilmoituksen jättämisestä kerran sähköpostilla ja vielä tarvittaessa kerran puheenjohtajan allekirjoittamalla kirjeellä, jonka jälkeen sidonnaisuusrekisteriin kirjataan "ilmoitusta ei ole saatu" ja

3. toimialasihteerit ja kaupunginlakimies huolehtivat tarkastuslautakunnan puolesta sidonnaisuusilmoitusten vastaanottamisesta, tarkastamisesta, valvomisesta ja viemisestä rekisteriin.

 

Toimivalta Hallintosääntö § 64 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241 ja kaupunginlakimies Teppo Joentausta p. 0444694361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Käytännön toiminta on osoittanut, että moninkertaisen työn välttämiseksi sopiva aika sidonnaisuusilmoitusten pyytämiseksi ja tarkastamiseksi olisi kerran vuodessa syksyisin. Nyt on päätetty tarkastuslautakunnassa 1.9.2021 § 31 (tekstissä alempana tarkemmin), että ilmoitukset tarkistetaan keväällä ja vielä tarvittaessa uudelleen syksyllä. Vuosittaisen syksyisen tarkastuksen jälkeen tehtäisiin aiemmin päätetyn muistutuskäytännön (päätetty samassa kokouksessa) mukaisesti muistutukset kerran sähköpostitse ja vielä tarvittaessa kerran puheenjohtajan allekirjoittamana postitse. Lopulta otettaisiin tarvittaessa rekisteristä vanha ilmoitus pois ja kirjattaisiin, että ilmoitusta ei saatu. Ilmoitukset viedään myös valtuuston tiedoksi.

 

 Samassa kokouksessa 1.9.2022 § 31 on päätetty, että tarkastuslautakunnan puolesta sidonnaisuusilmoituskäytännöstä ja rekisterin ylläpitämisestä huolehtii lautakunnan pöytäkirjanpitäjä ja kaupunginlakimies. Tämän käytännön varmistamiseksi molemmat toimialasihteerit ja kaupunginlakimies olisi syytä määrätä tehtävää hoitamaan.

 

 Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan vi­ran­hal­ti­joi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den on ilmoitettava julkisesti si­don­nai­suuk­sis­taan. Sään­nös­tä on sovellettu 1.6.2017 alkaen.

 

 Hallintolain § 64 sanotaan: Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoitusvelvolisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla salassapitovelvoitteita noudattaes. Tarkastuslautaukunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautaukunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

 

 Kuntaliiton Sidonnaisuusilmoituksien ilmoitaminen kunnissa -ohjeistuksen mukaan: Vaikka tarkastuslautakunnalla on lakisääteinen tehtävä valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista, ilmoitusten vastaanottaminen, tarkastaminen ja tietojen vieminen rakisteriin delegoidaan käytännön syistä kunnan työntekijälle tai viranhaltijalle.

 

 Sidonnaisuusrekisteri on julkaistu kaupungin www-sivuilla. Kaupunki toi­mii sidonnaisuusrekisterin ylläpitäjänä, ja vastaa siitä, että rekisteri on ajan tasalla eikä sisällä virheellistä tietoa. Si­don­nai­suus­il­moi­tuk­set perustuvat kuitenkin ilmoittajan omaan arviointiin.

 

 Sidonnaisuusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä ja viivytyksettä kun si­don­nai­suuk­sis­sa on tapahtunut muutoksia. Ilmoitus pitää aina täyttää, vaikka varsinaisia sidonnaisuuksia ei olisikaan. Silloin näkyy rekisterissä vain tieto ei ilmoitettavaa. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa il­moi­tuk­sen tekemisestä.

 

 Sidonnaisuusilmoitusten valvominen on aiemmin ollut työlästä, koska kaikkia ilmoituksia ei useista muistutuksista huolimatta ole saatu. Edellä on mainittu, että ilmoituksen jättäminen on ilmoitusvelvollisen vastuulla. Tähän perustuen on päätetty 1.9.2021 tarkastuslautakunnassa § 31 toimintatavasta, jossa tarvittaessa pyydetään uudet sidonnaisuusilmoitukset tai pyydetään tarkastamaan vanhoista ilmoituksista tiedot alkuvuodesta tarvittaessa uudet ilmoitukset myös syksyllä. Tämän jälkeen lähetetään tarvittaessa yhden kerran muistutus sähköpostitse ja vielä yhden kerran postitse tarkastuslautakunnan puheenjohtajan allekirjoittama muistutus. Jos ilmoitusta ei edelleen saada, se kirjataan rekisteriin.

 

 Valtuustolle on saman päätöksen mukaisesti ilmoitettu saapuneet ilmoitukset kerran kevätkaudella ja tarvittaessa kerran syyskaudella, jos on saatu lisää ilmoituksia (uusia henkilövaihdoksista johtuvia tai myöhässä tehtyjä).

 

 Edelleen 1.9.2021 tarkastuslautakunnassa § 31 sidonnaisuusrekisterin ilmoitusten vastaanottaminen, tar­kas­ta­mi­nen, tilanteen valvominen, tarvittaessa muistutusten teko ja tietojen vieminen rekisteriin tarkastuslautakunnan puolesta on päätetty tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän sekä kaupunginlakimiehen tehtäväksi.