Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 178 

 

Lausunto Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, OAS

khall 10.10.2022 § 178  

921/10.02.00/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Savon maakuntaliitolle valmistelutekstissä esitetyn lausunnon Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen
puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Etelä-Savon maakuntahallitus on 21.9.2021 päättänyt käynnistää maakuntaan 3. vaihemaakuntakaavan laatimisen. Kaavalla täyden­netään Etelä-Savon voimassa olevaa maakuntakaavaa useiden eri maankäyttöteemojen osalta. Suunnit­telualueena on koko maakun­nan alue.

 

 Etelä-Savon maakuntaliitto on pyytänyt Heinolan kaupungilta lausuntoa vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointi­suunnitel­masta, koska suunnittelualue rajautuu Heinolan kaupunkiin.

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma, jonka tarkoituksena on antaa maakunta­kaavan asianosaisille ja siitä kiinnostuneille tahoille tietoa kaavoituk­sen lähtökohdista, etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista kaavoituksen eri vaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muut kaavaan liittyvät asiakirjat ovat luettavissa maakuntaliiton kotisivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/vaihekaava3

 

 Heinolan kaupungin lausunto

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on rakenteeltaan ja ilmaisuiltaan selkeä sekä kaavaprosessin tiedotus- ja osallistamistarpei­­­den kan­nalta kattava.

 

 Suunnitelman tavoitteissa ja selvitystarpeissa on liikenteen osalta esitetty rataverkostolle seuraavaa: "Tarkastellaan rataverkon kehittä­mis­tarpeiden esittämistä kaavassa huomioiden liikennejärjestelmä­suun­ni­tel­mat sekä Etelä-Savon maakunta­strate­gian painopisteet."

 

 Etelä-Savon 25.11.2020 hyväksytyssä maakuntastrategiassa on ilmaistu raideyhteyksistä seuraavasti: "Myös raideyhteydet pääkau­punkiseudulle ovat kehittyneet ja näköpiirissä ovat entistä nopeam­mat raideyhteydet Kouvola-Porvoo rataoikaisun suunnitel­mien valmis­tumisen myötä." Strategiaa hyväksyessään Etelä-Savon maakuntavaltuusto linjasi myös, ettei Lahti-Heinola-Mikkeli -oikorata kuulu maakunnan edunvalvonta-asioihin.

 

 Heinola pyytää Etelä-Savon vaihemaakuntakaavan suunnittelussa varmis­tettavan, että pääliikenneverkoston osalta selvitykset, vaiku­tukset ja tavoitteet huomioidaan pelkkää suunnittelumaakuntaa laajemmaltikin aktiivisena vuorovaikutteisena yhteistyönä.

 

 Proxion Plan Oy:n toteuttama selvitys idän suunnan raideyhteyksistä julkaistaan lähiaikoina kokonaisuudessaan. Päijät-Hämeen liitto sekä Lahden ja Heinolan kaupungit esittävät itäratakeskustelun vaihto­ehdoksi olemassa olevien rataosuuksien kehittämistä ja Savon oiko­radan rakentamista. Julkaistavan selvityksen mukaan matka-aikojen ästöt Itä-Suomen suuntaan voidaan saavuttaa nopeammin ja pie­nemmillä kustannuksilla nostamalla nopeuksia nykyisillä rata­osuuk­­silla sekä jatkamalla Lahden oikorataa Mikkeliin asti.

 

 Heinola esittää, että Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen liitot aloittaisivat ratayhteydestä aktiivisen neuvotteluyhteistyön, koska teema liittyy molempien maakun­tien edunvalvontaan, maakuntakaavoitukseen sekä mm. Lahden kaupunkiseutusuunnitelmaan.

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on liikenteen osalta esitetty myös, että arvioidaan Saimaan syväväylän meritieyhteyden kehittä­mistarpeet ml. Mäntyharjun kanavavarauksen tarve. Myös Heinola osaltaan painottaa kyseisen kehittämisteeman edistämistä sekä mahdollista valmisteluyhteistyötä Heinolan kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton kanssa. Päijät-Hämeen voimassa olevassa maakunta­kaavassa on osoitettu syväväyläyhteys Mäntyharjulta Heinolan vesis­töjen kautta Kymenlaakson suuntaan.

 

 Etelä-Savossa on aloitettu vaihemaakuntakaavatyön pohjaksi selvitys­työ sini- ja viherrakenteesta ja ekosysteemi­palveluista. Selvityksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä, joten siitä nousevien luonnon ydinalueiden ja viheryhteyksien kehittämistavoitteet kannattaa synkronoida maakuntarajan yli Päijät-Hämeen rakennemalliin, Lahden kaupunki­seutusuunnitelmaan ja Heinolan strategiseen yleiskaavatyöhön.

 

 Esityslistan liitteenä on Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

Tiedoksianto virallinen ote kirjaamo@esavo.fi

   toimisto@paijat-hame.fi

   kirjaamo@lahti.fi