Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 136 

 

Yleiskaava 71 Huukinkorven tuulivoimapuisto

khall 29.08.2022 § 136  

746/10.02.02/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan toimi kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen.

Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan 71/Oyk alustava suunnittelualue pöytäkirjan liitteenä.

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 16.52-17.08.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää laittaa vireille Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan 71/Oyk.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 22 § 

 

Valmistelija kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen
puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan 71/Oyk alustava suunnittelualue.

 

Tiedoksianto virallinen ote  SolarWind Finland Oy

   Hämeen ELY-keskus
sähköposti  kaupunginarkkitehti

   elinvoimajohtaja

   teknisen toimen johtaja

 

 

 

elvoltk 17.08.2022 § 48 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaava 71 laitetaan vireille.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.2 §, elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivalta              Hallintosääntö 22 §,  kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

 

Valmistelija kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, puh. 044 797 6907 etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu SolarWind Finland Oy valmistelee Huukinkorven tuulivoima­­hanketta Heinolan kaupungin ja Asikkalan kunnan raja-alueelle, Myllykylästä lännen suuntaan. Hanke käsittää yhteensä enintään 6 tuulivoima­laa, joista kolme sijoittuisi Heinolan puolelle.

 

Hankealue on asumatonta ja luonteeltaan pääosin kallioperäistä metsä­maata, enimmäkseen mäntymetsää. Alueen korkeuserot ovat suhteellisen suuret, korkeimmat huiput noin 160 m merenpinnan yläpuolella. Lähettyvillä on lisäksi Vähä-Huukinlammen alueella luon­non­­suojelulailla suojeltu lehmuslehto ja lampi, joka on valta­kunnalli­sesti arvokas pienvesi. Kyseinen alue jää kuitenkin suunnitellun tuulivoimapuiston vaikutusalueen ulkopuolelle. Voimaloiden alusta­vien sijaintipaikkojen etäisyys lähimpiin vakituisiin tai vapaa-ajan asuntoihin on yli 1000 m.

 

Alustavassa hankekuvauksessa voimaloiden yhteenlaskettu koko­nais­teho on enimmillään 36 MW. Voimaloiden maksimi napakorkeus on 160 m ja roottorien maksimi siivenpituus 90 m. Näin voimaloiden korkeus maanpinnasta tulee olemaan maksimissaan 250 m. Turbiinien nimellisteho ja sijaintipaikat voivat tarkentua vielä hankkeen yksityiskohtaisen kartoituksen, vaikutusarvioinnin ja suunnittelun edetessä.

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset ympäristöön muodostuvat pääasiassa maiseman muuttumisesta, luontoon kohdistuvista vaikutuksista ja melusta, roottorin lapojen näkymisestä sekä rakentamisen aikaisesta liikenteestä. Hanketta varten laaditaan linnustoselvitys, tarkentava melu- ja välkemallinnus, valokuvasovitteet maiseman muuttumisen mallintamiseksi sekä arviointi muista biologisista ja geologisista vaikutuksista. Ympäristövaikutukset selvitetään alueelle laadittavan osayleiskaavan yhteydessä, koska ELY-keskuksen keväällä 2021 tekemän päätöksen mukaan hankkeelle ei tarvita erillistä ympäristö­vaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Ehdotetulla hankealueella ei tällä hetkellä ole voimassa yleis- tai asemakaavoja, ja lähimmät vapaa-ajan asumisen kaavatkin ovat turva-alueen ulkopuolella. Myöskään Päijät-Hämeen maakunta­kaavassa alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia tai muita merkintöjä. Päijät-Hämeen liitto kartoittaa parhaillaan tuulivoimatuotantoon soveltuvia uusia alueita, joihin alustavan näkymyksen mukaan Huukinkorpikin tulisi sisältymään.

 

Tuulivoimapuiston toteuttamiseksi on tarpeen laatia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 77a §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää. Hankkeen valmistelu ja vaikutusten arviointi hoidetaan koko tuulivoimapuiston kokonaisuuden näkökulmasta, mutta kumpikin kunta hallinnollisesti päättää itsenäisesti alueensa kaavoituksesta. Tarkoituksena ei siis ole laatia kuntien yhteistä yleiskaavaa (MRL 46 §).

 

Hanketoimija SolarWind Finland Oy on esittänyt kaupungille luonnoksen kaavoitussopimuksesta, jonka mukaan yhtiön roolina on vastata kaavoituksen kustannuksista. Sopimus ei sido kaavan lopputulosta.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

 

Tiedoksianto  Sähköposti  kaupunginarkkitehti

   elinvoimajohtaja

   teknisen toimen johtaja