Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 130 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omistajakuntien välinen sopimus ensihoidon maksuosuuksien oikaisemisesta vuosilta 2017 ja 2019

khall 15.08.2022 § 130  

400/02.05.00.01/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kuntajohtajakokouksessa 22.6.2022 saavutetun seuraavan sisältöisen neuvottelutuloksen:

1. ensihoidon maksuosuuksia omistajakuntien kesken oikaistaan omistajakuntien välisellä sopimuksella vuosien 2017 ja 2019 osalta takautuvasti hyvinvointiyhtymän talousosaston laatiman liitteenä olevan laskelman mukaisesti,

2. oikaistuille maksuosuuksille ei suoriteta viivästyskorkoa tai muuta korvausta,

3. ne omistajakunnat, jotka ovat vaatineet itseoikaisua tai muuta oikaisua hyvinvointiyhtymältä peruuttavat vaatimuksensa kokonaisuudessaan,

4. omistajakunnat tekevät päätökset sopimuksesta viimeistään 31.8.2022 mennessä,

5. omistajakunnat sitoutuvat siihen, etteivät ne tule tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen esittämään minkäänlaisia vaatimuksia ensihoidon laskentaperusteisiin liittyen vuosilta 2017-2022 ja

6. sopimuksen voimaantulo edellyttää, että kaikki kunnat ovat hyväksyneet sopimuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää kumota itseoikaisuesityksensä 28.3.2022 § 52 Ensihoidon kustannusten palautus vuosilta 2017 ja 2019.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Asian tausta
 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä on lakisääteinen ensihoidon järjestämisvastuu koko toimialueellaan, johon kuuluu 12 kuntaa.


Sysmän kunta sekä Orimattilan ja Heinolan kaupunki ovat vaatineet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää itseoikaisemaan kuntayhtymän päätöksiä ensihoidon maksuosuuksista vuosien 2017 ja 2019 osalta. Sysmän kunnan vaatimukseen ovat yhtyneet Iitin, Padasjoen ja Hartolan kunta. Päätöksien oikaisua ovat vaatineet Pukkilan, Asikkalan ja Myrskylän kunta.

 

Ensihoidon maksuosuuksista vuosilta 2017 ja 2019 on olemassa yhtymäkokouksen lainvoimaiset päätökset. Hallintolain 50 §:n mukainen itseoikaisu vaatisi muun muassa suostumuksen niiltä asianosaisilta, joiden vahingoksi päätöstä korjattaisiin (hallintolaki 50 § 2 mom). Asian asianosaisia ovat yhtymän omistajakunnat. Tästä syystä on perusteltua päättää asian sopimisesta omistajakuntien kesken.

 

Neuvottelut ja vaihtoehdot
 

Omistajakuntien välillä asiasta on neuvoteltu itseoikaisuvaatimusten vireille tulon jälkeen työvaliokunnassa 30.3.2022 ja 12.5.2022 sekä kuntayhtymän kokoon kutsumassa neuvottelussa 24.5.2022. Hyvinvointiyhtymän hallitusta on informoitu asian etenemisestä hallituksen kokouksissa 29.3.2022, 11.4.2022 ja 7.6.2022.

 

Omistajakuntien edustajien välisessä neuvottelussa 24.5.2022 käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi:


Vaihtoehto 1: Omistajakunnat yhdessä päättävät yksimielisesti, että maksuosuuksia ei muuteta. Omistajakunnat peruuttavat vaatimuksensa itseoikaisusta.
 

Vaihtoehto 2: Omistajakunnat yhdessä päättävät yksimielisesti, että maksuosuuksia muutetaan PHHYKY:n talousosaston laskelmien mukaisesti. Laskelmat on laadittu samoin periaattein kuin vuoden 2018 oikaisulaskelma, joka hyväksyttiin 26.4.2022 yhtymäkokouksessa. Omistajakunnat peruuttavat vaatimuksensa itseoikaisusta.

 

Vaihtoehto 3: Omistajakunnat yhdessä päättävät yksimielisesti sopia asiasta muun sisältöisesti. Omistajakunnat peruuttavat vaatimuksensa itseoikaisusta.

 

Vaihtoehto 4: Omistajakunnat eivät pääse yksimieliseen sopuun maksuosuuksista. Tässä tapauksessa omistajakuntien vaatimukset itseoikaisusta viedään asian selvittämisen ja valmistelun jälkeen päätöksentekoon, ensin yhtymän hallitukseen ja sieltä yhtymäkokoukselle.

 

Vaihtoehto 5: Ne omistajakunnat, jotka niin haluavat, hakevat ylimääräistä muutoksenhakua korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Omistajakunnat peruuttavat vaatimuksensa itseoikaisusta.

 

Omistajakuntien edustajien yksimielinen näkemys oli, että asiassa pyritään sopimukseen ja että kuntayhtymän vs. toimitusjohtaja laatii sopimusesityksen neuvottelussa käytyjen keskustelujen pohjalta. Kuntayhtymän sopimusesitys esiteltiin kuntajohtajakokouksessa 22.6.2022.

 

Kuntayhtymän omistajakunnat päättivät kokouksessa yksimielisesti sopia keskenään, että:

 

  1. ensihoidon maksuosuuksia omistajakuntien kesken oikaistaan vuosien 2017 ja 2019 osalta takautuvasti hyvinvointiyhtymän talousosaston laatiman liitteenä olevan laskelman mukaisesti,

 

2.  oikaistuille maksuosuuksille ei suoriteta viivästyskorkoa tai muuta
     korvausta,

 

  1. ne omistajakunnat, jotka ovat vaatineet itseoikaisua tai muuta oikaisua hyvinvointiyhtymältä, peruuttavat vaatimuksensa kokonaisuudessaan kirjallisesti kuukauden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta,

 

4.  omistajakunnat tekevät päätökset sopimuksesta viimeistään 31.8.2022 mennessä,

 

5.  omistajakunnat sitoutuvat siihen, etteivät ne tule tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen esittämään minkäänlaisia vaatimuksia ensihoidon laskentaperusteisiin liittyen vuosilta 2017-2022,

 

6.  sopimuksen voimaantulo edellyttää, että kaikki kunnat ovat hyväksyneet sopimuksen. 

 

Tavoitteena on saada asia ratkaistua sopimuksella vuonna 2022.

 

Esityslistan liitteenä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän laatima laskelma.

 

Tiedoksianto virallinen ote Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
   omistajakunnat

 sähköposti  talousjohtaja