Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 342


 

 

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle valitukseen vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä koskien Heinolan kalan kiertovesikasvatuslaitosta ja pintaveden ottamista Jyrängönvirrasta, HTM Yhtiöt Oy

khall 20.12.2021 § 342  

5430/11.01.00/2020  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa asiasta Vaasan hallinto-oikeudelle valmistelutekstiin kirjoitetun vastineen Heinolan kaupungin sekä kaupungin vesilaitoksen puolesta. Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva lupa- ja valvontalautakunta antaa asiasta oman vastineensa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija ympäristöpäällikkö Keijo Houhala puh. 0500 918 597
vs. elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari puh. 044 797 6230
teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen, puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu HTM Yhtiöt Oy on valittanut ja vaatinut muutettavaksi ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä 5 ja 6, joista

- määräyksen 5 mukainen jätevesien enimmäismäärä 300 m3/d vaaditaan muutettavaksi HTM Yhtiöt Oy:n ja Heinolan kaupungin vesilaitoksen mukaisen teollisuusjätevesisopimuksen kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaiseksi,

- määräyksen 6 mukaiset kokonaispäästöjen enimmäismäärät poistettaisiin ja ne korvattaisiin yrityksen esikäsittelyllä täyttämään kaupungin vesilaitoksen ja HTM Yhtiöt Oy:n mukaisen teollisuusjätevesisopimuksen kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

 

 Valituksen ydinkysymykset kohdistuvat jätevesien johtamisen kapasiteetin määrittelyyn, kokonaispäästöjen hallintaan ja osallisten roolien järjestämiseen sopimussuhteiden perusteella. Valitus kiteytyy HTM Yhtiöt Oy:n ja Heinolan kaupungin vesilaitoksen keskinäiseen teollisuusjätevesisopimusten joustavampaan toimintamalliin ympäristölupapäätöksen lupamääräysten toteuttamiseksi.

 

Vastine

 

Heinolan kaupunki näkee HTM Yhtiöt Oy:n kalankasvatuksen Heinolan ympäristöarvoja kasvattavana ja vihreän yritysklusterin kannalta erittäin tärkeänä uutena avauksena. Yrityksen sijoittumisella Heinolaan on koko seudulle iso merkitys osana uudistuvaa yritysrakennetta ja osaltaan luomassa vihreän talouden työpaikkoja sekä jalostusketjuja koko eteläiseen Suomeen. Yrityksen hyödyntämä kiertovesiprosessi, keskeinen sijainti markkina-alueisiin nähden ja vanhojen teollisuuskiinteistöjen uusiokäyttäminen edistä­vät Heinolan elinvoimaisuutta, mutta erityisesti ottavat huomioon kaupungin peräänkuuluttamia ympäristö- ja kulttuuriarvoja. Kalankasvatus ylipäänsä lähellä markkinoita pienentää hiilijalan­jälkeä ja mahdollistaa ekologisempaan ruokakulttuurin siirtymistä.

 

Onkin oleellista, että yrityksen ja vesilaitoksen keskinäiset teollisuus­jätevesisopimukset ovat tasapainossa osapuolille asetettujen ympäristökriteerien täytymisen kannalta. Lisäksi hyvän hallintotavan, yhdenvertaisuuden ja lupamääräysten selvyyden kannalta on hyvä, että ympäristölupiin liittyvät määräykset on koottu kaikille osallisille selkeästi, ilman turhia päällekkäisyyksiä tai mahdollisia ristiriitai­suuk­sia.

 

Heinolan kaupunki ja vesilaitos katsovat, että yhtiön ja vesilaitoksen kannattaa jatkuvalla ja aktiivisella yhteistyöllä ennakoida teollisuusjätevesi­sopimuksen ehtojen muuttamisen tarpeita ja mahdollisuuksia. Kaupungin tavoitteena on tarvittaessa mahdollistaa Heinolan yrityk­sille niiden toimintojen laajentuminen myös sillä, että kaupungin jätevedenpuhdistamo ottaisi vastaan jätevettä suuremmilla määrillä ja kokonaispäästöilläkin.

 

Vesilaitoksen vastaanottokapasiteetin ennakointi luo tarvetta koko­naisvaltaiseen tarkasteluun yhteistyössä vesihuoltoon liittyvien tahojen kanssa. On tarkasteltava mm. teollisuusjätevesisopimusten ehtoja ja niihin sisältyviä riskejä, kuten irtisanomismenettelyjä ja vastuita häiriötilanteissa, jotta vesilaitoksen omatkin ympäristö­lupamääräykset täyttyvät poikkeustilanteissa.

 

Vastineessa kiinnitetään huomioita seuraaviin seikkoihin:

-  Kaupungin vesilaitos on tehnyt HTM Yhtiöt Oy:n kanssa teollisuus­jätevesisopimuksen, jonka mukainen jätevesikuormitus ei aiheuta jätevedenpuhdistamon kapasiteetille tai käsittelyyn tulevalle jäteveden puhdistamiselle hankaluuksia. Sinällään kaupungin vesilaitoksen kannalta kulloinkin voimassa oleva teollisuus­jätevesisopimus on jätevedenpuhdistamon kannalta riittävä menettely.

 

- Jätevesikuormaa ja kokonaispäästöjen vaihteluja seurattaisiin HTM Yhtiöt Oy:n seuranta- ja ilmoitus­velvollisuudella. Näin valvontaviranomaiset saavat tiedon niin kapasiteettien muutoksista kuin kokonaispäästöjen tasosta, jotta viranomainen voi valvoa ympäristöpäästöjä ja rajoittaa päästötasoja.

 

- Seuranta- ja ilmoitusvelvollisuus poistaa ympäristölupaan ja sen lupamääräyksiin kuuluvan valvonta- ja puuttumisvastuun siirtymistä vesilaitokselle sekä sopimuspohjaisen sääntelyn varaan. Kapasiteetin ja kokonaispäästöjen liikkumavara tulee kytkeä vesilaitoksen olemassa olevan kapasiteetin riskittömään tasoon, kunnes yhtiön omaa jätevesien esikäsittelyä saadaan tehostettua.

 

Kaupunki ja vesilaitos näkevät mahdollisena, että sopimuspohjaista menettelyä voidaan tarkastella ja laajentaa huomioimalla ympäristö­lupamääräysten tarkoittamat päämäärät. Tällöin lisätään toiminnan­harjoittajien ilmoitus- ja raportointivelvollisuutta valvontaviranomai­selle vesilaitokselle johdettavan jätevesikapasiteetin muutoksista ja kokonaispäästöistä. Edellä kuvattu ratkaisu lisäisi sopimuspohjaista joustavuutta muuttamatta osallisten rooleja ja vastuita, eikä se ole ristiriidassa ympäristöluvan lupamääräysten toteutumisen kanssa.

 

Tiedoksianto virallinen ote Vaasan hallinto-oikeus