Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 337


Vaalilautakunnat aluevaalit 2022

 

 

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2022 aluevaalia varten

khall 20.12.2021 § 337  

900/00.00.00.02/2021  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. myöntää eron Marko Heinolle 002 Pohjoinen vaalilautakunnan puheenjohtajuudesta,

2. valita 002 Pohjoinen vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Jani Neiglickin,

3. valita 002 Pohjoinen vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Matti Kirveen,

4. valita 002 Pohjoinen vaalilautakunnan jäseneksi Jake Nylundin,

5. myöntää eron Airi Rouhiaiselle 004 Tommola vaalilautakunnan puheenjohtajuudesta,

6. valita 004 Tommola vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Seija Saittakarin,

7. siirtää 004 Tommola vaalilautakunnan 2. varajäsenen Julia Kinnusen 005 Jyränkö vaalilautakunnnan 4. varajäseneksi ja

8. siirtää 005 Jyränkö vaalilautakunnan 4. varajäsenen Matti Soppelan 004 Tommola vaalilautakunnan 2. varajäseneksi,

9. myöntää eron 006 Eteläinen vaalilautakunnan 1. varajäsenelle Emmi Sihvolle,

10. valita 006 Eteläinen vaalilautakunnan 1. varajäseneksi Sanna Laaksosen.

 

Toimivalta Vaalilaki 15 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta

 puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Marko Heino, Airi Rouhiainen ja Emmi Sihvo ovat ilmoittaneet esteestä osallistua vaalilautakuntaan.

Tämän lisäksi on tarpeen huomioida vaalilautakunnissa tasa-arvolain määräykset ja kyseisen lain mukaisesti tasa-arvolain mukainen 40 % sääntö miesten ja naisten suhteen tulee toteutua erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten osalta. Kaupunginhallituksen aiempi päätös on äänestysalueen 004 Tommola vaalilautakunnan osalta tasa-arvolain vastainen. Tästä syystä on syytä muuttaa äänestysalueen 004Tommola vaalilautakunnan kokoonpanoa siten, että äänestysalueella on varajäsenistä yksi mies lisää.

 

Tiedoksianto sähköposti kaupunginlakimies

 

 

 

khall 29.11.2021 § 319 

 

 

 

Päätös Kaupunginhallitus asetti vaalilautakunnat, nimesi jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat liitteen mukaisesti.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. asettaa kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan,

2. nimetä kuhunkin vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka nimetään siinä järjestyksessä, kun heidät tarvittaessa kutsutaan varsinaisten jäsenten sijaan ja

3. nimetä kunkin vaalilautakunnan varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

 

Päätösvalta Vaalilaki 15 §

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta

 puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Vaalilain 15 §:n mu­kaan:

 

     "Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

 

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu-­
heen­joh­ta­ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar­peel­li­nen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kol­me; sekä - - -.

 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden va­ra­­sen­ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaa­li­pii­ris­sä edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita ää­nes­­­ryh­miä.  - - - Vaalilautakunnan va­ra­­se­net ja vaa­li­toi­mi­kun­nan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa en­nak­ko­ää­nes­tys­tä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tu­le­vat jäsenten sijaan. Eh­do­kas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle."

 

Puolueiden vaaliasiamiehille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille on lähetetty sähköpostiviesti, jossa edellisissä kun­ta­vaa­leis­sa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin mer­ki­ttyjä puo­lueita sekä yhteislista sitoutumattomia pyydetään tekemään ehdotuksia vaa­li­lau­ta­kun­tien jäseniksi ja varajäseniksi.

 

Kaupunginhallitus on 25.10.2021 § 272 päättänyt, että aluevaa­leis­sa 2022 vaalipäivän äänestys toteutetaan seuraavissa ää­nes­tys­pai­kois­sa:

 

 1. Kaupungintalon aula

 2. Kirkonkylän koulu

 3. Koulutuskeskus Salpaus

 4. Tommola-talo

 5. Jyrängön koulu

 6. Sinilähde-talo

   

Valittaviksi ehdotetuilta henkilöiltä tulee kysyä suostumus valintaan.

 

Esityslistan liitteenä ehdotus vaalilautakuntien kokoonpanoista.
 

Tiedoksianto sähköposti kaupunginlakimies