Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/83

 Kuulutus 

 

 

 22.05.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiatunnus 739/11.01.02/2023

 

Kuulutus viranhaltijapäätöksestä, melua aiheuttava toiminta, Helin Ravintola, karaoke- ja konserttitoiminta 1.5.-31.8.2023

 

 

Päätös ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa toimintaa / Helin Ravintola

 

Päätös Ympäristönsuojelutarkastaja on käsitellyt Helin Ravintolan (Kauppakatu 6) meluilmoituksen, ja tekee sen johdosta päätöksen, jonka mukaan karaoke- ja konserttitoimintaa voidaan järjestää ravintolan terassilla klo 23 asti aikavälillä 1.5.2023-31.8.2023 noudattaen seuraavia määräyksiä.

 

  1. Äänentoistolaitteet tulee suunnata niin, että aiheutuva meluhaitta jää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa mahdollisimman vähäiseksi.
  2. Elävän musiikin tapahtumien aikana melutaso lähimpien asutusten kohdalla pitää olla alle 65 dB ja taustamusiikin osalta lähimmässä häiriintyvässä kohteessa melutaso saa olla päivisin klo 7-22 korkeintaan 55 dB ja klo 22-23 korkeintaan 50 dB.
  3. Mikäli karaoke- ja konserttitoiminta aiheuttaa lähialueen asukkaille meluhaittaa, voidaan tätä päätöstä ja sen määräyksiä arvioida uudelleen ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta.
  4. Meluhaitasta toiminnanharjoittajalle tulleet valitukset on raportoitava osoitteeseen ymparisto@heinola.fi  

 

 

Perustelut Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen. Aikarajoituksin ja sallituilla maksimiäänitasoilla vähennetään musiikista johtuvaa häiriötä.

  

Toimivalta Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää (YSL 118 §). Toimivaltainen viranomainen on Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristötoimen toimintaohjeen mukaan viranhaltija tekee YSL 122 §:n mukaisen päätöksen ilmoituksesta.

 

Käsittelymaksu Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 159 euroa. Maksu määräytyy Heinolan kaupungin ympäristönsuojelun taksan mukaan.

 

 

 

 Pösö, Antti

 ympäristönsuojelutarkastaja vs.

 

 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 

 

 

Tiedoksi asianosaiselle

? Annettu postin kuljetettavaksi
? Lähetetty sähköpostilla
22.5.2023

Päätöksen nähtäväksi asettaminen 

Tämä päätös on julkaistu tietoverkossa 22.5.2023
www.heinola.fi / kaupunki ja päätöksenteko / päätöksenteko / viranhaltijapäätökset

 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta. Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusviranomainen Vaasan hallinto-oikeus.

Valitusaika ja sen alkaminen 

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 3 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Valituksen sisältö 

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

-          valittajan nimi ja kotikunta

-          postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)

-          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta

-          mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi

-          perusteet, joilla muutosta vaaditaan

-          valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituskirjelmään on liitettävä

-          päätös, johon haetaan muutosta

-          asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi

-          mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faksina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaiteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivän ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

osoite: Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42611 (vaihde)
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkaistu Heinolan kaupungin tietoverkossa 22.5.2023

 

  

 

______________________________________________________________________________________

 

Heinolan kaupunki

PL 1001, 18101 Heinola, asiakaspalvelupiste Spotti, Torikatu 8

Puh. (03) 849 30 (vaihde), kirjaamo@heinola.fi

Y-tunnus 1068892-9

www.heinola.fi

 

Julkaistu: 22.05.2023


Lisätietoja Heinolan kaupunki