Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/82

Kuulutus ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisesta yhteislupahakemuksesta

Ympäristönsuojelulaki 44 § ja maa-aineslaki 13 §
 
Hakija
Heinolan Maansiirto Ky, Sarvikatu 3, 18100 Heinola
 
Kiinteistö, jolla toiminta sijaitsee
Heinolan kaupungin Heinolan kylän tila Moreeni 111-401-4-2
 
Hakemusten sisältö
Heinolan Maansiirto Ky on jättänyt maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen lupahakemuksen koskien maa-ainestenottoa ja kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta, pilaantumattoman ylijäämämaan vastaanottoa sekä betonin, asfaltin ja kantojen käsittelyä sekä mullan valmistusta.
 
Lupaa haetaan maa-ainestenottamiselle ja kalliokiviaineksen murskaukselle polttoöljykäyttöisellä murskauslaitteistolla 10 vuodeksi. Ottamisalueen pinta-ala on 3,68 ha ja kaivuualueen pinta-ala on 1,72 ha. Haettu kalliokiviaineksen ja moreenin kokonaisottomäärä on 153 000k-m3. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on 15 300 k-m3. Maa-ainesten enimmäisottamissyvyys on hakemuksen mukaan +99,00 (N2000). Alueella murskataan alueelta otettavaa ja muualta tuotavaa kiviainesta 44 000 – 86 000 tn:a vuodessa. Murskausta suoritetaan arkipäivisin ma-pe klo 6-22.
 
Alueelle tuotavista ylijäämämaista muotoillaan suojavalli melun leviämisen estämiseksi. Lisäksi alueella varastoidaan ja käsitellään omassa toiminnassa syntyvää betoni- ja asfalttijätettä sekä kantoja ja valmistetaan multaa.
 
Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.
 
Heinolan Maansiirto Ky hakee maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.
 
Kuuleminen
Hakemuksen johdosta on naapureilla, niillä joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipide.
 
Toimenpidettä koskevat muistutukset ja mielipiteet on tehtävä 17.6.2019 klo 15.00 mennessä ja toimitettava kirjallisesti osoitteella: Heinolan kaupunki/Lupa- ja valvontalautakunta, PL 1001, 18101 Heinola tai ymparisto@heinola.fi
 
Nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa, osoitteessa Rauhankatu 3, 18100 Heinola (Kaupungintalon 1. krs)
 
Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh. 0500 918 589.
 
Heinolassa 16.5.2019
Heinolan kaupunki
Lupa- ja valvontalautakunta

Lähettäjä: Lupa- ja valvontalautakunta
Julkaistu: 16.05.2019 13.25